Általános szerződési feltételek

 1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

1.1. A Németh és Társa 2000 Kft  (1141 Budapest Fráter György Tér 2. adószám: 11943192-2-42, továbbiakban Szolgáltató) a WEB, FTP, BérServer, Email tárhely elhelyezés szolgáltatására előfizető ügyfelei (továbbiakban Megrendelő) részére a Megrendelőlapon meghatározott szolgáltatást biztosítja. A Szolgáltató érvényes árlistája megtalálható a Szolgáltató internetes honlapján.

1.2. A Megrendelő a Szolgáltatás megrendelőlap aláírásával elfogadja a jelen Szerződésben foglaltakat, amely Szerződés egyben a Megrendelőlap internetes online melléklete.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

  2.1. A Szolgáltató köteles a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül biztosítani a megrendelt szolgáltatást.

  2.2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek kiszámlázni a Megrendelőlapon lévő árlistában megadott díjakat. A számlázás a tárgyidőszak elején történik.

  2.3. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 1 (egy) hónappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatnia kell a Megrendelőt e-mail-ben vagy az Adminisztratív felület (CP) belső levelezésén. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható, kivévea rugalmas tárhely szolgáltatások esetében.

2.4. A Szolgáltató óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

2.5. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.

Referenciákhoz a szolgáltató kizárólag a nyilvánosan elérhető .TLD adatbázisokban fellelhető adatokat, ill. az ügyfél honlapján található adatokat közölheti le oldalain, média tartalmaiban. (pl.: Domain név, Domain tulajdonosa, Honlap neve stb.)

2.6. A Szolgáltató jogosult a jelen Szerződést egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatnia kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt 1 (egy) hónappal.  (Tájékoztatás a honlapunkon. és a belső CP. üzenet felületen keresztül érhető el.)

 

2.6.1 A Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés miatt deaktivált tárhely, újraaktiválásáért díjat felszámolni. Az újraaktiválási költség a mindenkori tárhely csomag havi díja.

 

 

2.7. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:

2.7.1. Tilos a Szolgáltató WEB tárterületén törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.7.2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

 

2.7.3. Tilos az SQL serverek (MySQL, MSSQL) között TCP/IP kapcsolatok felépítése kliens programokkal, a külső kapcsolat kizárólag adminisztratív célra engedélyezett (PhPmyadmin, SQL Enterprise Manager, WEBSQL). Az SQL Server folyamatos elérhetősége csak a WEB serveren futatott állományok részére van fenntartva.;

 

2.7.4  Tilos az SQL adatbázisok / Táblák SHEMA Owner ill.DB Owner váltása, mivel ez után a szolgáltató nem kötelezett az adatbázis Management lehetőségének biztosítására, a változások az osztott rendszeren lévő management felületek működésképtelenségét idézhetik elő az adott adatbázison. A szolgáltató fenntartja ezen változások életbelépésekor a jogot hogy a változások helyreállításáért külön programozási díjat számítson fel az eredeti állapot helyreállításáért.

2.7.5  Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása, valamint nagy mennyiségű reklámlevelek kiküldése. SPAM-nak minősül minden olyan levél melynek feladója

az RBL és XBL adatbázisokban (SPAM adatbázisok) fellelhető vagy egyéb a rendszeren futatott SPAM szűrő által kéretlen levélküldőnek kerül azonosításra. ( napi normál levélküldés mértéke max. 100db / nap)

2.7.6  Tilos az Internet Etikai Kódex és a hálózathasználati irányelvek megsértése. http://www.iszt.hu/iszt/aup.html

 

2.7.8  Tilos a tárhely szolgáltatás adatforgalmi korlát 50 GB / Hónap túllépése. (kivéve extra sávszélesség vásárlás esetén)

 

2.7.9  Minden olyan tevékenység esetén, mely az üzemeltetés biztonságát vagy egy a felhasználók által elhelyezett állományt ill. a server üzemeltetését, folyamatosságát korlátozza vagy befolyásolja.

 

2.7.10 Adatbázist előidéző túlterhelés esetén, pl. hibás lekérdezések által előidézet túlterhelés, adatbázis tárhely korlát túllépése esetén, külső kliens programok tartós kapcsolata esetén ( TCP kacsolat csak adminisztrációs célokra van fenntartva 2.7.3).

 1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

  3.1. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére. Annak a napnak a díját (a havidíj egy napra eső hányadát), amelyen a szolgáltatás a Szolgáltató hibája miatt előzetes bejelentés nélkül 3 óránál hosszabb ideig szünetel, a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelőnek. Ezen felül a Szolgáltató a Megrendelő szolgáltatásának kimaradásból származó káráért felelősséget nem vállal. A karbantartást a megkezdés előtt 1 nappal e-mailben vagy az Adminisztratív felület (CP) belső levelezésén jeleznie kell a Szolgáltatónak a Megrendelő felé. A karbantartás ideje nem lehet több egy félévben, mint 72 óra.

  3.2. A Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

  3.3. A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Megrendelő felelősséggel tartozik.

  3.4. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel.

  3.5. A Megrendelő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. A számlát a tárgyhó előtti hónap 10-éig kell kiegyenlíteni, vagy legkésőbb a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Megrendelő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló inkasszó társaságnak.

 2. A szerződés hatálya

  4.1. A Szolgáltató a jelen Szerződésben szabályozott szolgáltatásokat határozatlan ideig nyújtja a Megrendelő számára, amennyiben egyedi szerződés azt másként nem szabályozza.

  4.2. A szerződést a Megrendelő bármikor felmondhatja, azonban köteles az a hátralevő díjat utólag kifizetni.

  4.3. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

 3. Egyebek

 

5.1.  A szolgáltató osztott rendszerű beállításai pl. spam szűrés, .net framework, php beállításai nem változtathatóak, a szolgáltató fenntartja a jogot hogy ezen beállításokat az üzembiztonság érdekében változtassa előzetes bejelentés nélkül.

5.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések esetében a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

5.3. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

5.4. Ha a jelen szerződés bármely pontja érvényét vesztené, attól a szerződés egésze még nem válik érvénytelenné. Az érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép életbe.

 

5.5. Jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszem, hogy a szolgáltató Web Admin (Control Panel) felületén vásárolt többletszolgáltatásokat, és kiegészítőket a szolgáltató minden hónapban a Control Panel által készített kiegészítő elszámolás alapján, kiszámlázhatja.

 

5.6. A szolgáltató jogosult az email forgalom kéretlen levél szűrésére, fenntartja ezen BL. listák szerkesztési jogát, a szűrésből fakadó esetleges károkért elmaradt haszonért a szolgáltató nem vállal felelőséget.

 

5.7. A Control Panel egyedi jelszavának megosztása harmadik felekkel szigorúan tilos, kivéve ha a szolgáltató erre mint viszonteladót felhatalmazza, és erre a célra külön elkülönített belépési jelszavakat biztosít.

 

5.8. A Control Panel jelszavának megosztásából eredő károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

5.9. A folyamatos tárhely mentési feladat minden esetben a felhasználó feladata és kötelessége adatai védelmének érdekében, a szolgáltató folyamatos tárhely mentést kizárólag külön megállapodás fejében biztosít. A szolgáltató heti mentéseket alkalmaz minden tárhelyre. A tárhely mentésből fakadó károkért (hibás mentés) a szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

5.10.  A csomagok tárhely méretei a szolgáltatások által foglalt tárhelyek összegei. SQL adatbázisok maximális tárhelyfoglalása  mester csomag esetében 500 MB, profi csomag esetében maximálisan 250 MB -ot foglalhat.

 

5.11. A tárhely extra bővítései nem emelik az 5.11 tárhely korlátot mely az SQL adatbázisok maximális méretére vonatkozik.

 

 

ASPnet Hosting Service  2007.01.23            érvényes: 2007.02.23 -tól visszavonásig                                                                                                                                                                                 ( 2007.02.23-ig