Az

ASPnet Hosting Service 

Általános Szolgáltatási és Szerződési Feltételei.

Szerződő felek

A szerződő felek egyrészről az ASPnet Hosting Service, mint Szolgáltató, 1147 Budapest Bíbor utca 14-16. adószám: 69531446-1-42 (a továbbiakban: Szolgáltató vagy ASPnet), másrészről a szolgáltatás megrendelője (a továbbiakban: Ügyfél.) A szerződő felek az ASPnet szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben pontos meghatározásra kerülnek.

A szerződés időtartama

Az ASPnet Internet szolgáltatási szerződése (továbbiakban: Szerződés) határozott időtartamra szól, amennyiben a szerződő felek másként nem egyeztek meg vagy a meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó speciális szerződési feltételek másként nem rendelkeznek. A Szerződés időtartamát a szerződő felek írásban állapítják meg, vagy azt automatikusan a megrendeléskor Ügyfél által kiválasztott számlázási időszak határozza meg. Utóbbi esetben a Szerződés időtartama automatikusan egy számlázási időszakkal megegyező időtartamnak felel meg. Ebben az esetben a Szerződés időtartama a szerződött szolgáltatással kapcsolatos minden újabb számlázással meghosszabbításra kerül.

A szerződés létrejötte

A Szerződés a megrendeléssel jön létre (általában a Szolgáltató honlapján megtalálható, megfelelően kitöltött megrendelőlap Szolgáltató számára való elküldésével.) A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a megállapodott, a díjbekérő számla helyes számlaszámával megjelölt, Ügyfél által a megrendelőlappal elvégzett megrendelésből származó összeg a Szolgáltató folyószámláján jóváírásra kerül. Abban az esetben, ha Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges, hogy Ügyfél a különböző szolgáltatások leírásából adódó további dokumentumokat átadjon vagy, hogy Ügyfél egy adott cselekményt hajtson végre, vagy nyilatkozatot tegyen (például feltételek elfogadása), a Szerződés csak akkor lép hatályba, ha Ügyfél minden ilyen feltételnek megfelelően eleget tesz. Amikor minden szükséges feltétel teljesítésre kerül, a Szolgáltató és Ügyfél közötti jelen Szerződés hatályba lép, minden a jelen Szerződésben és a Szerződésre vonatkozó Dokumentumokban leírt jogkövetkezményekkel, és minden olyan további jogkövetkezménnyel, melyet a magyar jogszabályok a nem írásba foglalt, illetve távollévők között létrejött szerződések hasonló eseteire előírnak. A Szerződés megkötésével Szolgáltató és Ügyfél kötelezik magukat a Szerződés, az ASPnet szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és minden más olyan szerződési feltétel betartására, mely Ügyfél által rendelt, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A Szerződésre vonatkozó Dokumentumok

A jelen Szerződésre és az abból származó kereskedelmi jogviszonyra elsősorban az ASPnet szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek aktuális változata és az egyes szolgáltatásokra érvényes speciális szerződési feltételek, ezek kiegészítései, a jelen Szerződés írásos kiegészítése és ezenkívül a Magyar Köztársaság hatályos Polgári Törvénykönyve, a 2001. évi CVIII. tv. (Elektronikus kereskedelmi törvény), a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (“Gt.”) és egyéb irányadó jogszabályok irányadók. Ha bármely Általános Szerződési Feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

A Szerződés megszűnése

Mindkét szerződő felet megilleti a Szerződés felmondásának joga. Jelen Szerződés megszűnésének eseteit és indokait az ASPnet szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Szerződésre vonatkozó Dokumentumok tartalmazzák.

Az ASPnet szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi feltételek az ASPnet által nyújtott szolgáltatásokra általánosan érvényes Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek), az összes szolgáltatás használatára vonatkozóan, melyeket Szolgáltató Ügyfeleinek kínál. A Feltételek a Szolgáltató és Ügyfél közötti minden olyan kereskedelmi kapcsolatra vonatkoznak, melyek az ASPnet Internet szolgáltatási szerződés alapján születtek.

 

 1. Szolgáltató
 1. Szolgáltató az ASPnet Hosting service vagy az ASPnet márkanév alatt működik (székhelye: H-1147 Budapest Bíbor utca 14-16. adószám: 69531446-1-42)
 1. Ügyfél

a.) A Szolgáltató Ügyfele lehet bármely cselekvőképes természetes személy, vagy bármely jogi személy, aki megköti Szolgáltatóval a Szerződést, azaz általában:

– megrendel egy a Szolgáltató honlapján (www.ASPnet.hu) Szolgáltató által kínált szolgáltatást, és a megrendelőlap minden pontját megfelelően kitöltve elküldi a megrendelést Szolgáltatónak (a továbbiakban: Megrendelés),

– vagy más módon köti meg Szolgáltatóval az ASPnet szolgáltatási szerződést. Jelen Feltételek, aktuális változatukban a kiegészítésekkel együtt, az ASPnet szolgáltatási szerződéssel egységben érvényesek és alkalmazandók (a továbbiakban: Szerződés.) A Szerződés az Ügyfél és Szolgáltató között akkor kerül megkötésre, amikor Ügyfél elkészíti, és Szolgáltató számára megküldi a szolgáltatások Megrendelését és a megrendelt szolgáltatások ellenértékét befizeti Szolgáltató folyószámlájára (a díjbekérő számla számának helyes feltüntetése mellett.)

b.) Ügyfél a Megrendelés elkészítésével és elküldésével kifejezi azt, hogy megértette mind a Szerződést, a Feltételeket és a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó minden feltételt, mind pedig a Szolgáltató ajánlata szerint megrendelt szolgáltatás tartalmát, leírását és árát, és egyúttal kifejezi, hogy ezekkel Ügyfél határozottan egyetért, azokat elfogadja. Ügyfél és Szolgáltató a Szerződés tartama alatt köteles betartani a Szerződés rendelkezéseit, a jelen Feltételeket és más olyan feltételt, melyek esetlegesen az Ügyfél által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

 1. Megrendelés

a.) A Szerződés megkötésével Ügyfél kifejezi, hogy megértette és egyetért azzal, hogy köteles a Megrendelést és egyéb űrlapokat vagy dokumentumokat a személyére vonatkozó valós és hatályos adatokkal kitölteni, és bármilyen változás esetén köteles adatait azonnal frissíteni vagy köteles gondoskodni azok frissítéséről a szokásos módon Szolgáltató adatbázisában. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató semmilyen módon nem felelős semmilyen vagyoni és nem vagyoni jellegű kárért, mely a nem érvényes adatok közléséből származik és/vagy Szolgáltató adatbázisában nem frissített adatok miatt következik be. Egyúttal Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy nem jogosult a Szolgáltatótól kártérítést követelni az ilyen jellegű károkért.

b.) A Szerződés megkötése és minden szükséges további feltétel vagy követelmény teljesítése után (például a szolgáltatás kifizetése vagy a szükséges dokumentumok átadása, vagy jóváhagyás) a megrendelt szolgáltatás Ügyfél számára létrehozásra és aktiválásra kerül. Ezzel egy időben Ügyfél megkapja saját, kizárólagos hozzáférését az Adminisztrációs Felülethez, ahonnan kezelni tudja saját szolgáltatásait és minden kapcsolati adatát. Ügyfél minden aktivált szolgáltatáshoz megkapja Szolgáltatótól a szolgáltatás használatához szükséges hozzáférési adatokat.

c.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szerződést nem kötheti meg Szolgáltatóval harmadik személy nevében, ha előtte a harmadik személytől nem kapott írásos beleegyezést. Ügyfél teljes mértékben felelős az Adminisztrációs Felületről elvégzett vagy a számára átadott, Adminisztrációs Felülethez való hozzáférési adatokat használva elvégzett minden megrendelésért, módosításért és változtatásért. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy saját maga is köteles megóvni saját hozzáférési adatait, és egyéb, Szolgáltató által számára átadott szenzitív információkat úgy, hogy azzal jogosulatlan személyek semmilyen módon ne élhessenek vissza. A biztonság szintjének növelése érdekében Ügyfélnek joga van bizonyos saját hozzáférési adatának megváltoztatásához a számára megfelelő módon.

d.) Szolgáltató nem felelős Ügyfél hozzáférési adataival, vagy Ügyfél vagy harmadik személy személyes adataival történő visszaélésért, amelyek alapján megkapta és elfogadta a szolgáltatás megrendelését, vagy amelyek alapján módosítást vagy adatok és már meglévő szolgáltatások igényelt megváltoztatását elvégezte, amennyiben a visszaélés a Szolgáltatónak nem felróható. Az alábbi esetek nem tekintendők Szolgáltatónak felróható, adatokkal történő visszaélésnek: a szolgáltatás aktiválása után az adatok Szolgáltató általi megküldése az Ügyfél által megjelölt kapcsolattartó e-mail címre, az adatok újbóli megküldése, vagy azok közlése Ügyfél számára, miután Ügyfél kéri azok újbóli közlését és a kérelem jogosultsága megfelelő módon ellenőrizve lett.

e.) Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a kapcsolattartó e-mail címre kereskedelmi jellegű információkat és saját kínálatára vonatkozó újdonságokat tartalmazó információkat küld. Ügyfél egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató felhasználja az Ügyféllel kapcsolatos információkat, beleértve az Ügyfél által tudomására hozott személyes adatokat saját marketing céljaira, beleértve, de nem kizárólag Ügyfél Szolgáltató referenciái közötti említését, feltüntetését, beleértve az e-mail levelezés kivonatát is.

f.) A Szolgáltató általi adatkezelés kizárólagos céljai:

* a szolgáltatások nyújtása, továbbá

* a Szolgáltató promóciós, marketing tevékenységeinek elősegítése.

A Szolgáltató általi adatkezelés céljainak teljesülését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat helyreállíthatatlanul törli. Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

g.) A Szolgáltató nem kezeli vagy dolgozza fel az Ügyfél különleges adatait.

h.) A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja.

 1. A személyes adatok védelme

 

Szolgáltató kijelenti, hogy betart minden olyan, a jogszabályok által meghatározott követelményt, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkoznak, azaz a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően jár el.

 1. A szolgáltatás nyújtása (a szolgáltatás folyamatossága)

a.) Szolgáltató gondoskodik a szolgáltatások működéséről, az ASPnet honlapon részletezett feltételeknek megfelelően, minden esetben a tőle elvárható módon eljárva, hogy garantálni tudja a maximális felhasználhatóságot és hatékonyságot. Szolgáltató gondoskodik a folyamatos szolgáltatásról és folyamatos monitoring-ról. A szolgáltatás részleges vagy teljes működés kimaradása esetén Szolgáltató azonnal gondoskodik, minden tőle telhetőt megtéve, a szolgáltatás működésének helyreállításáról. Ha a szolgáltatás leírásában másként nem szerepel, Szolgáltató nem nyújt ingyenes próbaidőt. Ügyfél kérdéseivel, kéréseivel vagy észrevételeivel fordulhat az ügyfélszolgálathoz, mely részét képezi a szolgáltatásnak. Az ügyfélszolgálat az egyes szolgáltatásokhoz a szolgáltatás leírásában szereplő mértékben és minőségben áll rendelkezésre. Az ügyfélszolgálat kommunikál az Ügyfelekkel, és fogadja kéréseiket, de nincs hatásköre olyan kérésekkel foglalkozni, melyek az ügyfélszolgálat tájékoztató jellegű szolgáltatásain túlmutatnak. Az ügyfélszolgálat nem tekintendő technikai szolgáltatásnak (pl.: nem ad tanácsokat scriptekkel kapcsolatban.)

b.) Szolgáltató elsősorban saját honlapján (www.ASPnet.hu), az Adminisztrációs Felületen keresztül, illetve e-mailben vagy telefonon kommunikál Ügyféllel. Ügyfél az Adminisztrációs Felületen keresztül, e-mailben, postai úton, chat-en, faxon vagy telefonon kommunikálhat Szolgáltatóval, attól függően, hogy Ügyfél milyen típusú ügyfélszolgálatot vesz igénybe szolgáltatásához. Szolgáltató Ügyfél kérésének teljesítése érdekében, és elsősorban Ügyfél accountjában és/vagy ezen accounthoz kapcsolódó szolgáltatásokban történő módosítások elvégzése érdekében kérhet Ügyféltől azonosítással (jogosultságának bizonyításával) történő kommunikációt vagy kérheti, hogy Ügyfél a kérését aláírva, közjegyző által hitelesítve ajánlott levél formájában küldje el. Szolgáltatónak joga van a kérés teljesítésének visszautasításához, amennyiben Ügyfél nem azonosítja magát a kért módon.

c.) Szolgáltató egyes szolgáltatáshoz on-line monitoringot nyújt. Minden Ügyfél, aki olyan szolgáltatást vesz igénybe, melyhez monitoring is tartozik, on-line hozzáférést kap a monitoring adatokhoz. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy operatív módon hajtsa végre a szükséges beavatkozásokat saját, a szolgáltatás nyújtásához használt hálózatán, hardverén és szoftverén. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy abban az esetben, ha bármilyen olyan súlyos probléma merül fel (például tűzvész stb.), mely emberi életet és/vagy a nyújtott szolgáltatások működését és/vagy a hálózatot veszélyezteti, Szolgáltatónak joga van azonnal és teljes mértékben leállítani a szolgáltatások nyújtását, hogy a probléma kiváltó okát azonnal meg lehessen szüntetni. Ugyanakkor Szolgáltatónak joga van ahhoz, hogy az esetről csak a személyek és a szolgáltatásnyújtás biztonságának helyreállítása után tájékoztassa Ügyfelet.

d.) A szolgáltatás nyújtásának megszakadása vagy a szolgáltatás működésképtelensége (a Szolgáltató honlapján az egyes szolgáltatások leírásában megjelölt időtartamot meghaladóan) esetén Ügyfélnek nincs joga a szolgáltatás nyújtásának megszakadása által okozott károk megtérítésére, de joga van az igénybe nem vett szolgáltatás díjának visszatérítésére a Szolgáltató honlapján, az egyes szolgáltatások leírásában megjelölt mértékben. A meg nem valósult szolgáltatás visszatérítése korlátozott (a visszatérítés maximális összege a havi díjjal egyezik meg) és a díj részleges árengedményeként kerül megállapításra, a meg nem valósult szolgáltatás mértékének megfelelő mennyiségben. A visszatérítés a fent leírt módtól eltérően is megvalósulhat Szolgáltató és Ügyfél közös megegyezése alapján. Ügyfélnek nincs joga a visszatérítésre, ha Ügyfél a számára Szolgáltató által nyújtott összes szolgáltatás teljes díját nem fizette ki esedékességkor Szolgáltatónak, ha a Szerződés felmondásra került, vagy, ha a szolgáltatás működésképtelensége Ügyfél korábbi magatartásából származik, vagy, ha Ügyfél nem jelenti be a szolgáltatás működésképtelenségére vonatkozó panaszát írásos formában, bizonyítható módon a szolgáltatás működésképtelenségének beálltától számított maximum 24 órán belül.

e.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem felelős (és ilyen tekintetben díjvisszatérítésre sem köteles) a szolgáltatás nyújtásában bekövetkezett olyan megszakadásokért, amelyekről nem bizonyítható, hogy Szolgáltató okozta, illetve azok Szolgáltatónak felróhatók. Ilyen megszakadások és szüneteltetések elsősorban a következők:

* amelyeket technikai vagy más típusú, a Szolgáltató szállítója által elszenvedett problémák okoznak

* amelyek Szolgáltató Ügyfelei által okozott, nekik felróhatóan bekövetkezett problémákból adódnak

* amelyek vis maior esemény következményei

Szolgáltató nem felelős sem Ügyfelekkel szemben, sem pedig harmadik személlyel szemben semmilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért, melyet a szolgáltatás működésképtelensége vagy megszakadása, adatvesztés ill. károsodás, vagy a szerverek, szoftver vagy hardver károsodása okoz. Az Interneten keresztül nyújtott szolgáltatás jellege önmagában kizárja (az Internet technikai megoldásainak következtében) a szolgáltatásra vonatkozó bármilyen jótállás lehetőségét, úgy mint például a weboldalak elérhetősége bármilyen Internet csatlakozási helyről, az e-mail szolgáltatás működőképessége, az Internetkapcsolat nyújtásának garanciája és a személyes adatok védelmének garanciája.

5/1. Szolgáltatások korlátozása

 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltatása az ASPnet osztott rendszerű szolgáltatásain belül korlátozva van. A tárterület a mindenkori csomag leírásban található mértékben. A tárterület összegségében magában foglalja, az Email, FTP, Web és SQL tárterületet. Minden osztott rendszerű tárhely csomag automatikusan 50 GB adatforgalmat tesz lehetővé. ( Kizárólag extra sávszélesség megvásárlása esetén lehet ezen korlátot folyamatosan túllépni.)
 • Az MSSQL adatbázisok maximális tárhelyfoglalása, adatbázisonként, 2000 MB-ot foglalhat. Ezen korlátozás a további tárfelület bővítése esetén is fennáll. Az extra bővítések nem vonatkoznak az MSSQL adatbázis méretére.
 • Az MySQL adatbázisok maximális tárhelyfoglalása, adatbázisonként, 1000 MB-ot foglalhat. Ezen korlátozás a további tárfelület bővítése esetén is fennáll. Az extra bővítések nem vonatkoznak az MySQL adatbázis méretére.
 • Az SQL adatbázis tárfelület foglalása, kizárólag extra SQL tárhely bővítés keretében lehetséges.
 • Az e-mail tárhely az összesített tárhely méretének maximálisan 25%-át foglalhatja. Ezen korlátozás a további tárfelület bővítése esetén a bővítés mértékének a 25%-val növekszik. Ez alól kivétel képezhet egy egyedi megállapodás a szolgáltatóval.
 1. A szolgáltatások szüneteltetése

a.) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden szolgáltatását előre megtervezetten szüneteltesse, az ASPnet honlapján, az egyes szolgáltatások leírásában szereplő mértékben. A szüneteltetés elsősorban a szükséges szoftver biztonsági frissítés elvégzéséhez és karbantartáshoz, javításokhoz vagy hardver és/vagy egyéb, a szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai berendezések cseréjéhez szolgál. Ha Szolgáltató egy szükségképpen elvégzendő beavatkozást tervez azokon a gépeken található hardvereken vagy szoftvereken, melyeken keresztül a szolgáltatás nyújtja, vagy melyek szükségesek a szolgáltatás nyújtásához és abban az esetben, ha ez a beavatkozás egy tartósan 30 percet meghaladó szolgáltatás kiesést okoz, akkor Szolgáltató megfelelő módon, legkésőbb 24 órával a szüneteltetés megkezdése előtt közzé teszi a tervezett szüneteltetésről szóló információt. A tervezett szüneteltetésről szóló információ Szolgáltató honlapján, a vonatkozó link alatt történő közzététele megfelelőnek tekintendő. Abban az esetben, ha Ügyfél a szüneteltetésről szóló információ megküldését előzetesen kéri, akkor kapcsolattartó e-mail címére egy üzenet kerül megküldésre.

b.) Szolgáltató a szüneteltetést csak a szükséges mértékben és, ha lehetséges olyan időszakban, amikor a szolgáltatás a legkevésbé használt, elsősorban az éjszakai órákban, a hétvégén vagy ünnepnapokon hajtja végre. Ügyfélnek nincs joga a nem nyújtott szolgáltatás visszatérítésére, vagy az előrelátott és Szolgáltató által időben bejelentett szüneteltetés következtében keletkezett károk megtérítésére.

6/1. Szolgáltatás felfüggesztése fizetési késedelem miatt.

 

a.) A Szolgáltató jogosult a késedelmes fizetés miatt deaktivált tárhelyet, ismételt aktiválásakor, újraaktiválási díjat felszámolni. Az újraaktiválási költség a mindenkori szolgáltatás havi díja.

 1. Kizárási okok

a.) Szolgáltató előzetes írásbeli értesítés nélkül jogosult a szolgáltatást megszakítani azoknak az Ügyfeleknek, akik olyan tartalmat kínálnak, osztanak meg vagy töltenek le,

* amely sérti a Magyar Köztársaság jogszabályait és/vagy a hatályos nemzetközi egyezményeket

* amely sérti a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokat, beleértve a szerzői jogot, a szabadalmi jogot vagy hasonló jogokat,

* amelyeken keresztül szoftver (és más számítógépes programok) jogellenes vásárlása vagy terjesztése valósul meg, az adott jogellenesen megvásárolt vagy terjesztett szoftver harmadik személynek történő disztribúciója céljából (fizetés ellenében vagy ingyenesen) (például warez, crack és hasonló típusú szoftver),

* amely spamként azonosítható, spam küldésére szolgál, spamre utal; a szolgáltatások nyújtása kizárásra kerül azon Ügyfelek számára is, akik összefüggésbe hozhatóak a spammel vagy nevük a spam kifejezéssel kapcsolatosan nyilvánosságra került,

* amely nem engedélyezett alkalmazásokat és scripteket tartalmaz, vagy amely túlterheli az adatbázis rendszereket, vagy a szerverek üzemzavarát okozza,

* amely túlterheli Szolgáltató, vagy mások infrastruktúráját, Internetkapcsolati vonalait vagy hardverét,

* amely nem engedélyezett adatbázis kapcsolatokat használ (SQL serverek (MySQL, MSSQL) között TCP/IP kapcsolatok felépítése kliens programokkal, a külső kapcsolat kizárólag adminisztratív célra engedélyezett (PhPmyAdmin, SQL Enterprise Manager, WEBSQL.) Az SQL Server folyamatos elérhetősége csak a WEB serveren futatott állományok részére van fenntartva)

* amely nem engedélyezett SQL műveletek pl. az SQL Táblák SHEMA Owner ill.DB Owner váltása, mivel ez után a szolgáltató nem kötelezett az adatbázis Management lehetőségének biztosítására, a változások az osztott rendszeren lévő management felületek működésképtelenségét idézhetik elő az adott adatbázison. A szolgáltató fenntartja ezen változások életbelépésekor a jogot hogy a változások helyreállításáért külön programozási díjat számítson fel az eredeti állapot helyreállításáért.

* amely veszélyezteti más Internet felhasználók informatikai rendszereinek biztonságát, vagy adatvédelmét vagy, amely veszélyezteti bármely más Internet felhasználó biztonságát vagy magánéletének védelmét (például vírusokon, jelszógenerátorokon vagy hasonlókon keresztül),

* amely olyan zenei, hang-, videó-, film- és hasonló file-ként azonosítható, amelyekhez Ügyfélnek nincs jogosultsága vagy szerzői felhasználási joga, vagy egyéb, ezek terjesztéséhez és disztribúciójához szükséges joga,

* amely bármely olyan információt tartalmaz, mely megsérti Szolgáltató és/vagy alkalmazottai jó hírnevét,

* amely az ASPnet alatt működő ASPnet tulajdonát képezi és azt Ügyfél Szolgáltató írásos engedélye nélkül terjeszti,

* amely az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás részét képezi, és Ügyfél nem rendelkezik Szolgáltató írásos engedélyével ahhoz, hogy a szolgáltatást vagy annak egy részét harmadik személy számára nyújtsa,

* amely úgy tünteti fel Ügyfelet, mintha az ASPnet alatt működő ASPnet nevében tevékenykedne, annak ellenére, hogy ez utóbbinak nem felhatalmazott együttműködő partnere,

* amelyen keresztül harmadik személy jogai közvetlen vagy közvetett módon sérülnek,

* amely ellenkezik a jó erkölccsel,

* amely tekintetében a Szolgáltatót harmadik személy értesítési-eltávolítási eljárás keretében jogszerűen értesíti, és amelynek eltávolítását kéri,

b.) és minden olyan tartalom, amely részben a fenti kategóriákban részletezett tartalomnak tekinthető, mely esetben ezen szakasz Ügyfél általi megsértésére vonatkozó döntés kizárólag Szolgáltatótól függ.

c.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy felelős minden, Szolgáltatónak, Szolgáltató Ügyfeleinek vagy harmadik személynek okozott kárért. Ez minden fent említett esetre vonatkozik, elsősorban a nem megfelelő vagy tiltott scriptek közzétételére, melyek túlterhelik vagy lelassítják Szolgáltató szervereit, a tiltott tartalmú oldalak hostingjára az Internetkapcsolat túlterhelésére (például zene vagy filmek törvénytelen letöltésével stb.), a spamre és bármely más a Szerződésnek, az általánosan elfogadott szabályoknak, az általános jogszabályi rendelkezéseknek, az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás általánosan elfogadott használati módjának és az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeknek ellentmondó tevékenységre. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató a szolgáltatásnyújtási politika határain belül módosíthatja a nyújtott szolgáltatások beállítását a szolgáltatásnyújtás biztonságának növelése érdekében, úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben meg tudja akadályozni a velük való visszaélést.

d.) Szolgáltató, amennyiben tudomására jut Ügyfél fent leírt magatartása, jogosult arra, hogy azonnal és díjvisszatérítés nélkül beszüntesse az Ügyfélnek történő szolgáltatásnyújtást, és a Szerződés azonnali hatályú felmondásával megszüntesse a szerződéses jogviszonyt. és egyidejűleg Szolgáltató jogosult kártérítést követelni az okozott kárnak megfelelő mértékben. A Szerződés megszüntetése attól a naptól érvényes, amikor Ügyfél számára átadásra kerül az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés.

 1. A kínálat megváltoztatása

a.) Szolgáltatónak joga van szolgáltatásainak aktuális kínálatát bármikor módosítani, beleértve az árakat, vagy a szolgáltatások bármely paraméterét is (beleértve a már létező szolgáltatásokat is.) A módosítások a következő naptári hónaptól lépnek érvénybe. Az előre kifizetett szolgáltatással rendelkező Ügyfelek számára az eredeti feltételek maradnak érvényben a teljes előre kifizetett időszak alatt. Ügyfél az olyan szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó díj befizetésével, mely szolgáltatás feltételei módosításra kerültek, kifejezi hozzájárulását a szolgáltatás az abban a pillanatban érvényes kínálat szerinti nyújtásához, a vonatkozó feltételek módosítását pedig elfogadja.

b.) Szolgáltatónak joga van a standard kínálatra bármikor promóciót alkalmazni, például egy új szolgáltatás vagy egy új kiegészítő szolgáltatás az aktuális kínálattal együtt történő nyújtásával, akciós áron, egy korlátozott időszakra vonatkozóan a szokásosnál kedvezőbb szolgáltatási feltételeket alkalmazva, mint például a díj lecsökkentése, az aktiválási költség lecsökkentése vagy eltörlése, a szolgáltatás nyújtásának megnövelése vagy egy különleges kiegészítő szolgáltatás vagy egy technológia ingyenes nyújtása stb., beleértve a több fajta kedvező feltétel egyidejű kombinációját is. A promóció alatt aktivált szolgáltatások a promócióhoz meghirdetett feltételek által szabályozottak a Szolgáltató által megállapított időszakon belül. Azokat a szolgáltatásokat, amelyek a promóció meghirdetésekor már aktívak voltak illetve, amelyek a promóció lejárata után kerültek megrendelésre, nem illetik meg a kedvező feltételek. Szolgáltató meghatározza az Ügyfél már létező szolgáltatásának a promóciós szolgáltatásra történő áttérésének lehetőségét és ez az áttérés Ügyfél által semmilyen módon nem követelhető. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett promóciókat bármikor megváltoztassa, meghosszabbítsa, vagy előbb befejezze visszatérítéshez való jogosultság nélkül.

c.) Szolgáltatónak joga van ahhoz, hogy bármikor saját kínálatából bármilyen szolgáltatást teljesen eltávolítson. Annak az Ügyfélnek, aki olyan szolgáltatást használ, mely a kínálatból eltávolításra került, joga van a szolgáltatást eredeti minőségében igénybe venni, de nincs joga annak módosításához, frissítéséhez vagy megváltoztatásához. Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy megállapodjon Szolgáltatóval ezen szolgáltatás egy a Szolgáltató aktuális kínálatban szereplő szolgáltatásra való áttérésében. Szolgáltató felkérheti Ügyfelet, hogy ezen szolgáltatását váltsa át egy a Szolgáltató aktuális kínálatában szereplő szolgáltatásra egy meghatározott dátumon belül, mely után az eredeti szolgáltatás nyújtása beszüntetésre kerül. Abban az esetben, ha Ügyfél nem váltja át szolgáltatását a felkérés alapján, akkor nincs joga az ezen szolgáltatáshoz már elvégzett kifizetések visszatérítéséhez. Szolgáltató minden módosítást nyilvánosságra hoz saját honlapján.

d.) A módosítás Szolgáltató honlapján történő nyilvánosságra hozatala, a jelen bekezdés alapján, elegendő információnak tekintendő a kínálat megváltoztatására vonatkozóan.

 1. Fizetési feltételek

a.) Szolgáltató Ügyfél által a Megrendelésben kiválasztott időszakra biztosítja a szolgáltatást, miután megkötötte a Szerződést Ügyféllel. Ügyfél kifejezi akaratát a Szolgáltatónál meglévő szolgáltatás meghosszabbítására azzal, hogy időben (legkésőbb egy hónappal az előfizetett időszak lejárata előtt) a saját Adminisztrációs Felületéről elküldi a szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó kérelmét, vagy azzal, hogy időben kifizeti a Szolgáltató rendszere által automatikusan létrehozott, a következő időszakra szóló díjbekérő számlán szereplő teljes összeget, mely Ügyfél által a díjbekérő számla kiállításakor használt szolgáltatásra vonatkozik, az esetleges kiegészítő szolgáltatásokat is beleértve. A díjbekérő számlát kiállításától számított 10 naptári napon belül ki kell egyenlíteni.

b.) Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a következő időszakra vonatkozóan, a Szolgáltató aktuális szolgáltatáskínálatában meghatározott mértékben módosítsa a szolgáltatás nyújtásának módját, vagy a megrendelt szolgáltatás jellemzőit, elsősorban újabb kiegészítő szolgáltatások igénybevételével, vagy azok lemondásával stb. – ha ez nincs másképpen meghatározva. Ügyfélnek bármikor – kivéve a szolgáltatás lejáratát megelőző 30 napos időszakot – joga van módosítani a szolgáltatás nyújtásának módját vagy a szolgáltatás jellemzőit a következő időszakra vonatkozóan. A szolgáltatásnyújtás módjának vagy a szolgáltatás jellemzőinek módosításai a következő időszak első napjától lépnek érvénybe. Abban az esetben, ha Ügyfél azonnali módosítást kér, akkor köteles megfizetni a kiegészítő szolgáltatás nyújtásának díját azon web tárterület szolgáltatás lejáratáig, amelyhez a kiegészítő szolgáltatást megrendeli. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a kiegészítő szolgáltatás számlázási időszakát a fő web tárterület szolgáltatás számlázási időszaka határozza meg, hacsak ez nincs kifejezetten máshogy meghatározva. Szolgáltató rögtön azután, hogy a kiegészítő szolgáltatás megfelelő befizetése jóváírásra került folyószámláján a kiegészítő szolgáltatást Ügyfél számára rendelkezésre bocsátja. Szolgáltató a szolgáltatás lejáratát megelőzően legalább 30 nappal tájékoztathatja Ügyfelet a közelgő lejáratról, elsősorban az adott információ az Ügyfél Adminisztrációs Felületén történő közlésével vagy egy az Ügyfél kapcsolattartó e-mail címére küldött üzenettel. Ha Ügyfél nem küld kérelmet a szolgáltatás meghosszabbításáról legkésőbb 30 nappal a szolgáltatás lejáratát megelőzően vagy ha a következő időszakra szóló díjbekérő számla nem kerül megfelelően és időben kifizetésre, a szolgáltatás megszűnik, minden ebből származó jogkövetkezménnyel együtt (ha erről a speciális szerződési feltételek vagy az írott szerződés másként nem rendelkeznek.)

c.) Ügyfél Szolgáltató által kínált bármely szolgáltatás megrendelésének elvégzésével kifejezi akaratát a megrendelt szolgáltatások megvásárlására és használatára, és tudomásul veszi a kínálat tartalmát, amely alapján a megrendelést elvégezte. Ügyfél szükség esetén hozzájuthat további, a kínálattal kapcsolatos információkhoz, elsősorban Szolgáltató Tudásbázisában vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulva. A megrendelés elvégzésével Ügyfél kifejezi egyetértését a megrendelt szolgáltatásra kiszabott árral is. A szolgáltatások árai a Szolgáltató honlapján megtalálható árlista alapján kerülnek megállapításra. A kínált szolgáltatások árai a honlapon ÁFA nélkül szerepelnek, ha ez ott másként nincs megállapítva. Szolgáltató megküldi Ügyfél kapcsolattartó e-mail címére a megrendelt szolgáltatás befizetéséhez szükséges információkat, egyes esetekben más megfelelő módon tájékoztatja Ügyfelet az új díjbekérő számláról.

d.) Ha az adott szolgáltatás speciális szerződési feltételei másként nem rendelkeznek, a szolgáltatás teljes ára előre számlázásra kerül, és a szolgáltatás csak akkor kerül aktiválásra (vagy meghosszabbításra), amikor Ügyfél megfelelő befizetése Szolgáltató folyószámláján jóváírásra kerül.

e.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a megrendelt szolgáltatások csak akkor kerülnek számára aktiválásra, miután a megállapodott és a díjbekérő számla helyes számlaszámával megjelölt összeg jóváírásra kerül Szolgáltató folyószámláján. Ha a megrendelt szolgáltatás kifizetése nem kerül jóváírásra Szolgáltató folyószámláján a díjbekérő számla kiállításától számított egy hónapon belül, a teljes megrendelés törlésre kerül. Abban az esetben, ha már egy meglévő szolgáltatás meghosszabbításáról van szó, Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy ha az új (a következő időszakra vonatkozó) díjbekérő számla nem kerül időben és megfelelően befizetésre, az előre kifizetett időszak lejártával a szolgáltatás (ha a speciális szerződési feltételek, vagy az írott szerződés másként nem rendelkeznek) felmondottnak tekintendő, és a szolgáltatás nyújtása megszüntetésre kerül. Ügyfél ebben az esetben sem jogosult Szolgáltatótól kártérítést kérni az esetleges ebből származó károk miatt.

f.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy személyesen felelős azért, hogy a helyes összeg befizetése Szolgáltató számára, a megfelelő folyószámlára, a díjbekérő számla helyes számlaszámának feltüntetése mellett, időben megtörténjen. A befizetéshez kapcsolódó bármiféle bankköltség az Ügyfelet, és nem a Szolgáltatót terheli. Elsősorban például az elvégzett befizetéshez, a nemzetközi befizetéshez stb. kapcsolódó bankköltségekről van szó. Ha Ügyfél a befizetést nem megfelelően végzi el, és Szolgáltató nem tudja azonosítani a beérkezett befizetést, akkor a szolgáltatás kifizetetlennek tekintendő, minden ebből származó jogkövetkezménnyel együtt. A beérkezett, de azonosítatlan, vagy a többszörös befizetés tekintetében Ügyfélnek lehetősége van, arra, hogy ezt az összeget egy másik, már megrendelt vagy a befizetés Szolgáltató folyószámlára történt jóváírásától számított két hónapon belül Szolgáltatótól megrendelésre kerülő szolgáltatás kifizetésére felhasználja. Amennyiben az Ügyfél erre nem tart igényt, Szolgáltató a jogalap nélküli befizetést a Szolgáltató részéről felmerült költségek levonását követően Ügyfélnek visszafizeti, az Ügyfél erre irányuló felszólítását követően. Szolgáltató időben tájékoztatja Ügyfelet a befizetés elvégzésének szükségességéről az Ügyfél kapcsolattartó e-mail címére megküldött értesítéssel, vagy a befizetéssel kapcsolatos információ Adminisztrációs Felületen történő megjelenítésével.

g.) A befizetés akkor tekintendő beérkezettnek, amikor a megfelelő összeggel, a díjbekérő számla helyes számlaszámának feltüntetése mellett, Szolgáltató megfelelő folyószámláján időben jóváírásra kerül (az esetleges bankköltségeket már a bank által levonva – elsősorban a nemzetközi befizetések esetében.) Amikor Ügyfél befizetése jóváírásra kerül Szolgáltató folyószámláján, Szolgáltató a beérkezett befizetéshez kiállítja a számlát és eljuttatja azt Ügyfélnek a magyar jogrendszer vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő módon. Az árakhoz a hatályos törvényi rendelkezések szerint hozzáadásra kerül az ÁFA. A számlán az említett törvényi rendelkezések értelmében a teljesítés dátuma feltüntetésre kerül.

h.) Ügyfélnek joga van egy aktív szolgáltatás nyújtásának idő előtti beszüntetését kérni az Adminisztrációs Felületén, a megfelelő űrlapon keresztül. Abban az esetben, ha Ügyfél nem használ vagy nem kíván tovább használni egy aktivált szolgáltatást a megrendelt mértékben, nem jogosult az ezen szolgáltatásért Szolgáltató számára előre elvégzett befizetések visszatérítésére.

 1. Fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási joga

a.) Azon Ügyfél, amely a Ptk. 685. § d) bekezdés alapján fogyasztónak minősül (azaz a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy) a szerződéstől a szerződés létrejöttének napjától számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ügyfél a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Szolgáltató köteles Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ügyfél semmilyen esetben sem gyakorolhatja azonban elállási jogát, amennyiben Szolgáltató az elállási határidő lejárta előtt a teljesítést, azaz bármely szolgáltatás nyújtását megkezdte.

 1. Felelősség
 1. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat tekintetében a Szolgáltató szerződésszegésért való kártérítési felelősségének legfelső határa az Ügyfél által teljesített díjak egy havi összegével egyezik meg. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenértékét képező díjak mértéke ennek a rendelkezésnek a figyelembevételével lett megállapítva. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Szolgáltató által szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.
 1. Az egyes szolgáltatások

12/1 Domain nevek

a.) A megfelelően kitöltött és elküldött Domain megrendelés és a megszabott ár befizetése alapján Szolgáltató gondoskodik a kiválasztott Domain név regisztrációjáról Ügyfél számára. A Domain név adminisztrátora, azaz az adott Nyilvántartó használatra átadja a Domain nevet Ügyfél részére. Ügyfél a Domain név fenntartásának költségét Szolgáltatón keresztül fizeti ki a Nyilvántartó számára. Szolgáltató a Domain név technikai adminisztrátora, annak se nem tulajdonosa, se nem kifizetője.

b.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy néhány Domain név esetében Szolgáltató kérhet Ügyféltől személyes adatokat is (például adószám vagy személyi igazolvány szám), amelyek nélkül a Domain név regisztrációja a Nyilvántartónál nem lehetséges. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy néhány Domain név esetében egyéb, más cselekményt is el kell végezzen, ahhoz, hogy a Domain név regisztrációja sikeres legyen, így például igazolható módon el kell fogadnia a Domain név regisztrációs szabályzatot vagy személyes dokumentumának fénymásolatát át kell adnia Szolgáltatónak.

c.) Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt Domain név regisztrációjának lehetősége a megszabott ár időben történő kifizetésétől és a szükséges dokumentumok Szolgáltatónak való átadásától függ, és Ügyfél egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem felelős Ügyféllel szemben abban az esetben, ha az Ügyfél által kiválasztott Domain nevet más regisztrálja, azért, mert a regisztráció feltételeit gyorsabban teljesítette (elsősorban az összes szükséges dokumentum átadásáról, a szükséges dokumentumok elfogadásáról vagy Ügyfél időben történő befizetésének Szolgáltató folyószámlájára történő beérkezéséről van szó.) A Domain név regisztrációs igénylések időrendben kerülnek feldolgozásra, abban a sorrendben, ahogy a Domain név regisztrációjához szükséges összes feltétel teljesítésre kerül (elsősorban Ügyfél átadja a dokumentumokat, kifejezi jóváhagyását és Szolgáltatóhoz beérkezik a befizetés.)

d.) Minden egyéb a Domain nevek regisztrációjára és fenntartására vonatkozó rendelkezést „Az ASPnet-nél történő Domain név regisztráció és szolgáltatás szerződési feltételei” című dokumentum tartalmaz, mely részét képezi minden Domain név megrendelésnek.

e.) A domaint lejáratakor a Domain Fenntartója (ASPnet ) automatikusan meghosszabbítja, ha az előzetesen kiállított domain hosszabbítási díjbekérő kiegyenlítésre kerül. Amennyiben az Ügyfél erre nem tart igényt, azt a lejárat előtt írásban jelezni kell a Domain Fenntartó felé. Az automatikus meghosszabbítás sikertelenségéért a Domain Fenntartó felelősséget nem vállal.

12/2. Web tárterület

a.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy, ha Szolgáltató szerverén, annak előzetes, írásos beleegyezése nélkül bármely olyan tartalmat közzé tesz, amely részlegesen a „Kizárási okok” című részben felsorolt kategóriákban részletezett tartalomnak tekinthető, vagy egyébként jogellenes, vagy harmadik személy jogát sérti, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását azonnal felfüggeszteni és jogosult Ügyfél ilyen magatartása által számára okozott összes költség és kár megtérítését követelni. Szolgáltató jogosult a szerződéses jogviszony azonnali felbontására, az Ügyféllel fennálló szerződések azonnali hatályú felmondására, amennyiben tudomására jut a szolgáltatási szabályok (elsősorban a Szerződés és a Feltételek) Ügyfél általi megsértése.

b.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a megrendelt web tárterület szolgáltatás és/vagy az ahhoz tartozó kiegészítő szolgáltatás csak akkor kerülnek számára aktiválásra, miután az aktiválás díja a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdése szerint megérkezik Szolgáltató folyószámlájára. Ügyfél egyidejűleg tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy, ha a számára nyújtott aktív szolgáltatásokat nem hosszabbítja meg, azok következő időszakra vonatkozó díjainak kifizetésével, Szolgáltató beszünteti, majd pedig törli ezen szolgáltatásokat bármiféle kártérítésre való jogosultság nélkül, a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdése alapján.

c.) Jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszem, hogy a szolgáltató Web Admin (Control Panel) felületén vásárolt többletszolgáltatásokat, és kiegészítőket a szolgáltató minden hónapban a Control Panel által készített kiegészítő elszámolás alapján, kiszámlázhatja.

d.) A folyamatos tárhely mentési feladat minden esetben a felhasználó feladata és kötelessége adatai védelmének érdekében, a szolgáltató folyamatos tárhely mentést kizárólag külön megállapodás fejében biztosít. A szolgáltató heti mentéseket alkalmaz minden tárhelyre. A tárhely mentésből fakadó károkért (hibás mentés) a szolgáltató nem vállal felelősséget.

12/3. Virtuális szerver

a.) Szolgáltató biztosítja Ügyfél számára a virtuális szerver működését a virtuális szerver szolgáltatás leírása szerint az Ügyfél által megrendelt módon. A virtuális szerver szolgáltatás nyújtásának feltételei az ASPnet.hu honlapon szereplő szolgáltatás leírás az adott szolgáltatásmódra vonatkozó részében és az ASPnet hálózati szolgáltatásai használatának szerződési feltételeiben leírtak szerint kerülnek alkalmazásra, melyek részét képezik minden virtuális szerverszolgáltatás megrendelésnek.

b.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató előzetes és egyértelmű beleegyezése nélkül nincs joga nem engedélyezett tartalmú oldalakat közzé tenni, illetve a szervert a jelen Feltételek „Kizárási okok” című bekezdésben megjelölt bármely módon használni. Abban az esetben, ha Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy Ügyfél szerverén nem engedélyezett tartalom van, akkor joga van a szolgáltatás nyújtását azonnal felfüggeszteni (addig, amíg a nem engedélyezett tartalom eltávolításra nem kerül), vagy a szerződéses jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni. Szolgáltató jogosult Ügyfél ilyen magatartása által számára okozott összes költség és kár megtérítésére.

c.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy abban az esetben, ha a megrendelt szolgáltatás ellenértékének teljes összegét nem fizeti ki esedékességkor, kiteszi magát annak a veszélynek, hogy Szolgáltató felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását, és Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy felelős magatartása és az abból következő szolgáltatás felfüggesztése következtében okozott összes kárért és veszteségért.

12/4. Bérszerver és Szerverhosting

a.) Szolgáltató biztosítja Ügyfél számára az elhelyezett saját szerver vagy a dedikált szerver működését az Internet hálózaton az egyes szolgáltatások leírása szerint, ahogy az az ASPnet honlapján a szerverhosting szolgáltatás paramétereiben megtalálható, illetve Ügyfél a megrendelésében megjelölt igényei alapján, feltéve, hogy azt Szolgáltató a megrendelést követően elfogadta. A szerver hosting szolgáltatás nyújtásának feltételei elsősorban az ASPnet honlapján szereplő szolgáltatás leírás az adott szolgáltatásmódra vonatkozó részében és az ASPnet hálózati szolgáltatásai használatának szerződési feltételeiben leírtak szerint kerülnek alkalmazásra, melyek részét képezik minden szerver hosting szolgáltatás megrendelésnek.

b.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató előzetes és egyértelmű beleegyezése nélkül nincs joga nem engedélyezett tartalmú oldalakat közzé tenni, illetve a szervert a jelen Feltételek „Kizárási okok” című bekezdésben megjelölt bármely módon használni. Abban az esetben, ha Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy Ügyfél szerverén nem engedélyezett tartalom van, akkor joga van a szolgáltatás nyújtását azonnal felfüggeszteni (addig, amíg a nem engedélyezett tartalom eltávolításra nem kerül), vagy a szerződéses jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni. Szolgáltató jogosult Ügyfél ilyen magatartása által számára okozott összes költség és kár megtérítésére.

c.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy abban az esetben, ha a megrendelt szolgáltatás ellenértékének teljes összegét nem fizeti ki időben, kiteszi magát annak a veszélynek, hogy Szolgáltató felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását, és Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy felelős magatartása és az abból következő szolgáltatás felfüggesztése következtében okozott összes kárért és veszteségért. Ügyfél, aki a megkötött Szerződés alapján elhelyezi saját szerverét a Szolgáltató által kijelölt helyen, tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy abban az esetben, ha nem fizeti ki Szolgáltatóval szemben fennálló összes tartozását, (elsősorban a megrendelt szolgáltatás megállapított ellenértékét vagy az okozott károk megtérítését) Szolgáltatónak joga van a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni és Ügyfél szerverét visszatartani, amíg a szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek kifizetésre nem kerülnek.

d.) Az ASPnet Data center Szabályzat részét képezi a Szerver elhelyezés szolgáltatás megrendelésének. Ügyfél és az Ügyfél által meghatalmazott személyek kötelesek betartani ezt a Data center Szabályzatot. Szolgáltató budapesti Data centerében elhelyezett Saját szervereket az ASPnet Budapesti Data center Szabályzat szabályozza. A Data centerekben Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül felcsatlakoztatott vagy elhelyezett berendezések azonnali hatállyal lecsatlakoztatásra kerülnek. Minden szerver/berendezés elhelyezéséhez kijelölésre kerül egy hely, ezek a helyek a Data centerben jelölve vannak. Szigorúan tilos a szervert/berendezést a nem számára kijelölt helyre elhelyezni. Tilos bármilyen módon hozzányúlni a Data centerben található más szerverekhez/berendezésekhez beleértve a vezetékeket is (kivéve az Ügyfél szerverének/berendezésének a kijelölt helyre való csatlakoztatásához szükséges tevékenységeket.) Abban az esetben, ha Ügyfél megszegi a jelen rendelkezéseket, Szolgáltatónak joga van Ügyfél szerverét/berendezését azonnali hatállyal lecsatlakoztatni. Ha Ügyfél vagy az általa meghatalmazott személyek súlyosan vagy ismétlődően megszegik a Data center Szabályzatot Szolgáltatónak joga van Ügyfél ilyen magatartása által okozott károk és minden költség megtérítését Ügyféltől kérni és joga van az Ügyféllel fennálló szerződéses jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

12/5. Csomag

a.) A csomag szolgáltatás egy kombinált szolgáltatás, mely magában foglalja mind a kiválasztott domain név regisztrációját, mind pedig a web tárterület szolgáltatásokat az Ügyfél által kiválasztott csomag tipus az ASPnet honlapján található leírása szerint. A csomag szolgáltatás csak mint szolgáltatások szétválaszthatatlan együttese vehető igénybe (például nincs lehetőség a domaint a tárhelyről leválasztani) és ezért nincs lehetőség a DNS rekord módosítására. A DNS szervereket kizárólag Szolgáltató biztosítja. Ha a domain az előre kifizetett időszak alatt átregisztrálásra kerül egy másik szolgáltatóhoz, a szerződés érvényességét veszti és a szolgáltatás lekapcsolásra kerül, Szolgáltató részéről egyértelműen kizárva a nem használt időszakra vonatkozó díj (vagy annak egy része) Ügyfél számára történő visszatérítését és bármely fajta kártérítési jogot.

b.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az általa megrendelt csomag szolgáltatás és/vagy a csomaghoz rendelt kiegészítő szolgáltatás csak akkor kerül aktiválásra, miután a szolgáltatás díja a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdése szerint megérkezik Szolgáltató folyószámlájára. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy, ha az aktív szolgáltatásokat nem hosszabbítja meg, azok következő időszakra vonatkozó díjainak kifizetésével, Szolgáltató beszünteti ezen szolgáltatások nyújtását, majd pedig törli ezen szolgáltatásokat anélkül, hogy Ügyfél igényt tarthatna bármiféle kártérítésre, a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdésének megfelelően.

c.) A csomag szolgáltatás nyújtását „Az ASPnet-nél történő domain név regisztráció és fenntartás szerződési feltételei” című dokumentum is szabályozza, mely tartalmazza a domain nevek regisztrációjára és fenntartására vonatkozó rendelkezéseket. Az ASPnet-nél történő domain név regisztráció és fenntartás szerződési feltételei minden csomagra vonatkozóan alkalmazásra kerülnek és minden csomag megrendelés részét képezik.

d.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy, ha Szolgáltató szerverén, annak előzetes, írásos beleegyezése nélkül bármely olyan tartalmat közzé tesz, amely részlegesen a „Kizárási okok” című részben felsorolt kategóriákban részletezett tartalomnak tekinthető, Szolgáltatónak joga van a szolgáltatás nyújtását azonnal és előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni, anélkül, hogy Ügyfél igényt tarthatna azon időszakra vonatkozó visszatérítésre, amikor a szolgáltatást nem vette igénybe, és/vagy Szolgáltatónak joga van a szerződéses jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni és egyidejűleg jogosult Ügyféltől követelni Ügyfél magatartása által számára okozott összes költség és kár megtérítését. A Szerződés felbontása attól a naptól érvényes, amikor Ügyfél számára átadásra kerül a felbontásról szóló értesítés. Szolgáltatónak joga van a szolgáltatás nyújtását azonnal beszüntetni és a vonatkozó szerződéses jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, minden esetben fenntartva a számára okozott károk megtérítésére való jogot, abban az esetben is, amennyiben tudomására jut a szolgáltatási szabályok (különösen a Szerződés és a Feltételek) Ügyfél általi megsértése vagy amennyiben fennáll a Szerződés Ügyfél általi megsértésének gyanúja.

12/6 Email

 

 • A szolgáltató jogosult az email forgalom kéretlen levél szűrésére, fenntartja ezen BL. listák szerkesztési jogát, a szűrésből fakadó esetleges károkért elmaradt haszonért a szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása, valamint nagy mennyiségű reklámlevelek kiküldése. SPAM-nak minősül minden olyan levél melynek feladója az RBL és XBL adatbázisokban (SPAM adatbázisok) fellelhető vagy egyéb a rendszeren futatott SPAM szűrő által kéretlen levélküldőnek kerül azonosításra. (napi normál levélküldés mértéke Max. 100db / nap)
 1. Záró rendelkezések
 1. Mindkét szerződő fél felvállalja, hogy Szolgáltató által nyújtott minden szolgáltatásra vonatkozó minden információt bizalmasan kezel, mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig azt követően. Ez nem korlátozza vagy csökkenti a bizalmas kezelés megsértése által okozott károk megtérítéséhez való jogot. Szolgáltató és Ügyfél között folytatott minden fajta kommunikáció szigorúan bizalmasnak tekintendő. Mindkét szerződő fél felvállalja, hogy a másik fél előzetes beleegyezése nélkül nem ad ki harmadik személynek a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos semmilyen információt, beleértve a megvalósult kommunikációt is. Kivételt képez Szolgáltató által saját Ügyfeleire vonatkozó marketing jellegű információk közzététele az ASPnet honlapján vagy Szolgáltató reklám illetve marketing jellegű anyagaiban. A bizalmas kezelés megsértése alól kivételt képez az az eset is, amikor a bűnvádi eljárásban résztvevő szervek számára történő információátadás kéréséről van szó. Kivételt képez a szolgáltatások jó minőségét közvetítő pozitív referenciák illetve ajánlások közlése is.
 2. Szolgáltató és Ügyfél közötti jogviszonyokra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai vonatkoznak.
 3. Szolgáltató a Szerződés vagy a szerződési feltételek bármely részét és bármikor módosíthatja. A módosított Szerződés illetve a szerződési feltételek azt a hónapot követő naptári hónap első napján lépnek hatályba, amikor a módosítás közzétételre került. Ügyfél azzal, hogy megtartja szolgáltatását a Szerződés, a Feltételek, a szerződési feltételek vagy egyéb vonatkozó dokumentum módosítása után, félreérthetetlenül kifejezi, hogy egyetért ezen dokumentumok új változatával és azokat elfogadja a szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.
 4. A jelen Szerződési feltételek 2019. Február 8-én lépnek hatályba és minden eddig érvényben lévő Szerződés, Feltételek, szerződési feltételek és szerződéses megállapodás helyébe lépnek. A jelen szerződés és Feltételek a Szolgáltató által nyújtott minden szolgáltatásra vonatkoznak.
 5. Kaputelefon kizárva! (2N)